Visie van de school

Lagere school

De kinderen die in onze school instromen, willen we laten ontwikkelen volgens het nieuwe ZILL leerplan. We willen zowel aan een persoonsgebonden als aan een cultuurgebonden ontwikkeling werken. Hiermee bedoelen we dat we de kinderen laten ontwikkelen door intentioneel spelen en leren vanuit een focus. Deze focus is gebaseerd op het leerplan zin in leren, zin in leven. Hun harmonische ontwikkeling wordt op allerlei manieren en langs diverse wegen ondersteund met aandacht voor de tien ontwikkelvelden en onderliggende ontwikkelthema’s en generieken doelen. Concreet voor onze school betekent dit het volgende:

 Het  klassysteem van zes leerjaren wordt in vraag gesteld.  

De leerkracht gaat doceren, ze onderzoeken in groep of individueel en werken met activerende werkvormen. Zo maken ze de leerstof via instructie, oefening en experiment levensecht.  Er wordt gedifferentieerd gewerkt en indien nodig krijgen sommige leerlingen een traject op eigen niveau aangeboden. Zo maken ze de leerstof via instructie, oefening en experiment levensecht.  De leerkrachten ondersteunen mekaar door co-teaching op vaste leermomenten.  Ook worden onze leerkrachten ondersteund door de zorgleerkracht(en).

Onze school neemt actie om tegemoet te komen aan de diversiteit van de kinderen: Indien nodig wordt een klasgroep voor anderstaligen nieuwkomers voor een aantal wettelijke uren ingericht.  In de onderbouw worden de leerlingen  1 lesuur per week ondersteund door leesmoeders om het technisch lezen te bevorderen. Bovendien wordt in elke klas dagelijks aan ‘kwartierlezen’ gedaan. De inrichting en organisatie van de speelplaats wordt in een werkgroep geconcretiseerd. De kinderen krijgen ondersteuning van studenten uit het secundair onderwijs. Het huiswerkklasje biedt houvast aan bepaalde kinderen. De ILC’s hebben een plaats binnen de school. De schoolbib is reeds een feit. In de eerste en de tweede graad krijgen leerlingen huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Die worden genoteerd in een schoolagenda. Ook de voorbereiding van de toetsen worden hierin genoteerd. In de derde graad krijgen de leerlingen opdrachten in een weekschema als voorbereiding op het secundair onderwijs. Er is een dialoog tussen de leerkrachten en ouders. Hierin zijn de oudercontacten zeer belangrijk. Toch is het contact zowel schriftelijk als verbaal dagelijks mogelijk.

Aan de leerkrachten om de weg te wijzen. We zetten in op hun expertise. Ze krijgen de kans om zich bij te scholen.  De vakken godsdienst (2 lesuren) en lichamelijke opvoeding (1.5 lesuur) worden door vakleerkrachten gegeven. Zij verdiepen en verrijken zich eveneens door nascholingen.

We gaan zeer flexibel om met het leerplan en in functie hiervan kunnen we gebruik maken van de volgende ruimtes: In het schoolgebouw zijn 6 lokalen ter beschikking voor de verschillende leerlingengroepen.   Bovendien kunnen de leerkrachten en leerlingen gebruik maken van specifieke doellokalen: een schoolbib, computerlokaal, mediatheek, godsdienstlokaal, techniek-en knutsellokaal, zorglokaal en time-out ruimte.

Op deze manier trachten we gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te creëren. Ons onderwijs is pas geslaagd als we maximaal het talent van alle leerlingen aanspreken en kinderen verder sturen als zowel abstracte denkers als handige doeners.

Kleuterschool

Algemeen

De kinderen die in onze school instromen, willen we laten ontwikkelen volgens het nieuwe ZILL leerplan. We werken zowel aan een persoonsgebonden als aan een cultuurgebonden ontwikkeling. Hiermee bedoelen we dat we de kinderen laten ontwikkelen door intentioneel spelen en leren vanuit een focus. Deze focus is gebaseerd op het leerplan “Zin in leren!, Zin in leven”. Hun harmonische ontwikkeling wordt op allerlei manieren en langs diverse wegen ondersteund met aandacht voor de tien ontwikkelvelden en onderliggende ontwikkelthema’s en generieken doelen.

Onthaalklas

Onze kleuters zijn zo veel mogelijk opgedeeld volgens leeftijd in de verschillende klassen. In ons onthaalklasje kunnen echter kinderen van verschillende leeftijden samengevoegd worden.

We vertrekken met een onthaalklasje waar de kinderen de eerste basisbehoeften om goed te kunnen leren aangereikt krijgen. In deze klas wordt vooral gewerkt aan de Nederlandse taal, zelfredzaamheid, leren samen spelen en samen delen en andere waarden die nodig zijn. We bekijken dit per kind zodat we de juiste beslissing nemen voor elke kleuter en dit in samenspraak doen met de ouders.

Wanneer we merken dat oudere kinderen in onze onthaalkas aan deze basisvoorwaarden voldoen, kunnen ze na een korte of langere periode naar hun leeftijdsgenootjes verhuizen.

Werking andere klassen

Bij alles wat we in onze klassen doen vertrekken we vanuit het breed observeren. We observeren onze kleuters op verschillende momenten en plaatsen in de klas en proberen zo gegevens te verkrijgen die ons informatie geven over de kleuters. We noteren tijdens deze observaties wat ons opvalt in zowel positieve als negatieve zin. Alle bevindingen worden verwerkt op een breed observatieblad. Dit gebeurd per kind/per thema/per gebied. De zorgleerkracht verzameld deze informatie. Aan de hand van het schema op dat breed observatieblad zoeken we focusdoelen uit om in de klas mee aan de slag te gaan.

In november en april vullen we ook  het “Kwik” klasoverzicht in op smartschool. Dit is een observatie waarbij gewerkt wordt met een kleurencode… Indien nodig ( veel rood voor een bepaald leergebied) worden deze kleuters door de zorgjuf verder geobserveerd of verder gekwikt.

Bij het kiezen van een weekthema vertrekken alle leerkrachten vanuit een aantal focusdoelen. Die focusdoelen zijn afkomstig van de leerkracht, vanuit het kind en vanuit het breed kijken (observeren). Per thema worden minstens 5 specifieke doelen gekozen. Hierin zitten logischerwijs zowel persoonsgebonden als cultuurgebonden doelen. Per doel worden de arrangementen opgelijst.

Vanuit deze nieuwe manier van werken hopen we meer doelgerichte activiteiten aan te bieden die ZILL geïnspireerd zijn .

Door te vertrekken vanuit een observatie en het gebruik van enkele focusdoelen is het voor de zorgjuf gemakkelijker om te bepalen welke kleuter welke noden heeft. Zij zoekt hier dan aangepaste materialen en activiteiten voor die zowel in de klas als individueel of in kleine groepjes aangeboden kunnen worden.

Er is naast het schema ook een turflijst aanwezig met de verschillende ZILL doelen in gebruik. Aan de hand van die lijst zorgen we ervoor dat onze kleuters voor alle ZILL doelen materialen en arrangementen aangereikt krijgen gedurende de gehele kleuterschool.